Kontroly provozuschopnosti

Vyhláška č. 246/2001 Sb. MV, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) stanoví:

 • Kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.
 • Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou.


Kontrolujeme

Hasicí přístroje

 • přenosné
 • pojízdné

Požární hydranty

 • vnitřní hydrantové systémy všech typů
 • vnější nadzemní hydranty
 • vnější podzemní hydranty

Požární nezavodněné vodovody (suchovody)

 • vedené vnitřkem budovy
 • vedené vnějším požárním žebříkem

Požární uzávěry otvorů

 • požární dveře
 • požární okna

Požární klapky


Kde nás najdete?

logo

Adresa společnosti

Na Okrouhlíku 837
530 03 Pardubice