Preventivní požární prohlídky

Vyhláška č. 246/2001 Sb. MV, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) stanoví:

 • Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.
 • Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.
 • Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen "požární závady"). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

Preventivní požární prohlídky podle § 12 se provádějí v následujících lhůtách:

a) V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce (§ 4 odst. 3 zákona),

b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 zákona), nejméně jednou za 6 měsíců,

c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí uvedené v § 12 odst. 5, nejméně jednou za rok.

Při předcházení požárům, je třeba se zabývat možnými příčinami vzniku v konkrétní budově, areálu, technologii, provozu.
Požáry vznikají z mnoha příčin:

 • požáry úmyslně založené
 • požáry způsobené dětmi
 • požáry založené nedbalostí
 • požáry od komínových těles
 • požáry od topidel a elektroinstalace
 • požáry v důsledku technických závad
 • požáry samovznícením
 • požáry v důsledku manipulace s hořlavými látkami

Kde nás najdete?

logo

Adresa společnosti

Na Okrouhlíku 837
530 03 Pardubice